Redusert klimapåvirkning

Redusert klimapåvirkning

Vi jobber kontinuerlig for å redusere karbonutslipp fra produksjon og transport. Samtidig ønsker vi at produktene våre skal gi forbrukerne muligheten til å leve mer miljøvennlig hjemme hos seg selv.

Klimamål i henhold til Paris-avtalen.
II år satt vi et mål om å redusere karbonutslippene fra virksomheten med 72 % innen 2026, med 2016 som start-år. Dette målet er i tro med ambisjonene i Paris-avtalen og har blitt godkjent av Science-Based Targets initiative (SBTi). Målet omfatter våre CO2-utslipp fra elektrisitet, egen og innkjøpt varme, samt vår egen transport, det vil si mål 1 og 2.

I tillegg har vi vedtatt to klimamål for å redusere klimapåvirkningen i verdikjeden hos våre leverandører og kunder. Disse målene inkluderer karbonutslipp fra produksjon og bruk av hvitevarer, og forutsetter at produsentene selv setter klimamål i tråd med retningslinjer gitt av STBi, og erstatter noen av hvitevarene våre med mer energieffektive modeller.

Vi fortsetter med å redusere karbonutslippene våre
Siden 2016 har vi redusert karbonutslippene fra mål 1 og 2 med mer enn 50 % i forhold til netto-omsetningen vår. Mye av denne utviklingen kan tilskrives konvertering til fornybar elektrisitet, som også ble inkludert i våre strategiske mål for 2020. I løpet av de siste årene har produksjonen vår i Finland gått over til bærekraftig varme. På denne måten har vi klart å redusere våre CO2-utslipp fra varme med mer enn 900 tonn. I tillegg bidro de midlertidige drifts-restriksjonene under pandemien for eksempel til å redusere karbonutslippene fra vår egen gods- og persontransport.

Fra fossilt drivstoff til fornybar energi
Målinger og oppfølging danner grunnlaget for forbedringer. Energieffektivitet og karbonintensitet måles og overvåkes kvartalsvis i ledelsessystemene, og produksjonsenhetene våre har forbedringsmål som følger vår nye strategi. Vi bruker 100 % fornybar elektrisitet i produksjonen og i butikkene våre. Videre har vi erstattet fossilt brensel med mer effektive oppvarmingsløsninger. På slutten av året kom 74 % av Nobias totale varmeforbruk i produksjonen og i butikkene fra fornybare kilder, noe som er en økning på 69 % fra året før.

Klimapåvirkning i verdikjeden
I forbindelse med utviklingen av vår nye bærekraftstrategi har vi også gjennomført en stor studie for å finne ut hvilke andre typer indirekte klimavirkninger produksjonen vår har, som finnes i mål 3. I forbindelse med input-materialer og varer fokuserte vi i studien på vårt største forbruk, som f.eks. tre, metall og hvitevarer. Studien og beregningene dannet grunnlaget for klimamålene våre.

Treet som brukes i kjøkkenskapene våre etterlater et relativt lite klimaavtrykk, selv om vi håndterer det i store mengder. Det er hvitevarene som etterlater det største klimaavtrykket, både i forbindelse med produksjonen og bruken av dem på kjøkkenet. Derfor har vi satt to strategiske mål knyttet til hvitevarer. Vi vil også fortsette å arbeide med andre materialer og produktgrupper som en del av vår innsats med sirkulære materialer og forbruk.