Arbeidsmiljø, miljø og kvalitet

Nobia DK er sertifisert innenfor de internasjonale standardene:

 • Kvalitetsstyring (DS/EN ISO 9001:2015)
 • Miljøledelse (DS/EN 14001:2015)

Omfattende fremstilling og distribusjon av kjøkkenmøbler og benkeplater.

Vi jobber derfor systematisk med å kvalitetssikre virksomhetens prosesser, produkter og tjenester, samt kontinuerlig effektivisere og dokumentere arbeidet ved å forbedre disse.

Vi forplikter oss til en dialog med myndighetene der vi overholder gjeldende lovverk og myndighetskrav i landene der våre produkter og tjenester produseres og leveres.

Kvalitetspolitikk

Nobia DK er en bedrift som setter kunden i sentrum. Gjennom leveranse av kvalitetsprodukter og tjenester vil vi øke kundetilfredsheten, sikre langsiktig og lønnsom vekst og skape utvikling og fornyelse til nytte for selskapets aksjonærer, ansatte, kunder og samfunnet som helhet.

Nobia DKs ledelse følger løpende opp kvalitetsstyringsarbeidet, herunder systematisk bruk av revisjonsresultater og andre innsamlede data med sikte på kontinuerlig å forbedre systemets effektivitet, herunder forbedre og sikre arbeidsmåter samt arbeidsprosesser.

Følgende retningslinjer ligger til grunn for kvalitetspolitikken, og for å nå de definerte målene for denne.

Våre kunder

 • Vi vil innlemme kundenes behov og forventninger til riktig kvalitet og pris, med mål om å sikre høy kundetilfredshet slik at vi oppnår bransjens mest fornøyde kunder.
 • Vi vil samle inn og behandle kundeinformasjon for å sikre kontinuerlig optimalisering og kvalitetsforbedring.

Våre medarbeidere

 • Vi skal sikre målrettet utvikling av den enkelte medarbeiders faglige kompetanse. Lojale, kvalitets- og kostnadsbevisste medarbeidere skal dermed bidra til å fremme en resultatorientert bedriftskultur.

Lederskap

 • Vi ønsker å sikre at Nobia DKs verdier – verdien av mennesker, kvalitet, dynamikk, mangfold og inkludering samt bærekraft innarbeides i alle relevante forretningsprosesser.
 • Vi vil jobbe for en åpen lederstil. Gjennom delegering og ledelsesmessig konsekvens ønsker vi å utvikle bedriftens prestasjoner, kompetanse og trivsel.
 • Vi er forpliktet til kontinuerlig forbedring av styringssystemet, dvs. arbeidsmetoder og arbeidsflyter på alle nivåer i bedriften.
  Operasjonelle kvalitetsmål innenfor relevante prosesser fastsettes og revurderes fortløpende. Målene er med på å skape målrettet utvikling av både produkter og tjenester, samt ledere og ansatte.

Leverandører

 • Vi vil arbeide for et verdiskapende samarbeid med våre leverandører, herunder søke nye samarbeidsformer.
  Vi gransker kontinuerlig utkontrakterte tjenester for å sikre kvaliteten.

Samfunnet

 • Vi forplikter oss til en dialog med myndighetene der vi overholder gjeldende lovverk og myndighetskrav samt andre bestemmelser vi har samtykket til.


Miljøpolitikk

Nobia DK er en ansvarlig bedrift som ønsker å produsere produkter og levere tjenester med minimal miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden, dvs. helt fra produktutvikling, leverandørstyring, produksjon, distribusjon, forbruk og avhending av disse.

Følgende retningslinjer ligger til grunn for miljøpolitikken, og for å nå de definerte målene for denne

Våre kunder

 • Vi sikrer at våre produkter, emballasjer og tjenester overholder gjeldende miljølovgivning.
 • Vi sørger for at våre produkter og emballasjer er utviklet med hensyn til minimal miljøpåvirkning i forbindelse med bruk og avhending.

Våre medarbeidere

 • Vi skal sikre en målrettet utvikling av den enkelte medarbeiders kunnskap og bevissthet om påvirkning på miljø, klima, avfall, gjenvinning og dermed bærekraft.

Lederskap

 • Vi er forpliktet til kontinuerlig forbedring og reduksjon av miljøpåvirkninger.
 • Vi fastsetter og revurderer løpende operasjonelle mål med sikte på å redusere miljøpåvirkninger.

Leverandører

 • Vi foretrekker leverandører som prioriterer reduksjon av miljøpåvirkning i alle sine prosesser.
 • Vi evaluerer kontinuerlig at leverandørene praktiserer løpende forbedringer av deres miljøpåvirkninger.

Prosessene

 • Vi utvikler kontinuerlig prosessene med sikte på å redusere miljøpåvirkninger.
 • Vi vurderer og prioriterer miljøkonsekvenser ved alle innkjøp, ny- og ombygging.

Samfunnet

 • Vi forplikter oss til en dialog med myndighetene der vi følger gjeldende lovverk og myndighetskrav, og tilstreber alltid å være i forkant av eventuelle endringer.
 • Vi er åpne om våre miljøforhold til alle relevante interessenter.


Arbeidsmiljøpolitikk

Nobia DK er en bedrift som ser på alle ansatte som en viktig ressurs, og ønsker derfor å utvikle og opprettholde et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, slik at alle ansatte trives og ingen blir syke av jobben.

Fokus på det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er en ulastelig del av hverdagen, og det jobbes kontinuerlig med å forbedre alle elementer omkring dette i hele organisasjonen med verdighet, gjensidig respekt, konfidensialitet, samarbeid og tillit.

Følgende retningslinjer ligger til grunn for arbeidsmiljøpolitikken, og for å nå de definerte målene for denne

Våre kunder

 • Våre produkter og tjenester er utviklet med fokus på å sikre at alle medarbeidere som er involvert i disse har forsvarlig kunnet utført sitt arbeid med tanke på sikkerhet og helse.

Våre medarbeidere

 • Alle ansatte påtar seg ansvar for egen og andres sikkerhet, helse og velvære, og skal positivt engasjere seg i den løpende forbedringen av disse.
 • Alle ansatte har ansvar og myndighet til å stanse enhver aktivitet / arbeid hvis fare for sikkerhet og helse oppstår.

Lederskap

 • Vi utvikler kontinuerlig arbeidsmiljøet slik at vi fjerner farer og reduserer risikoer som kan påvirke det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet.
 • Vi jobber kontinuerlig med å fremme sunne arbeidsplasser med fokus på tilstedeværelse, trivsel og utvikling
 • Våre ledere har et spesielt ansvar i forhold til å sørge for at arbeidsmiljøet er i orden, der hver måles individuelt for sin arbeidsmiljøinnsats.
 • Vi utvikler og gjennomfører løpende aktiviteter og opplæring som fremmer trivsel, helse og sikkerhet for alle ansatte.

Leverandører

 • Vi foretrekker leverandører som prioriterer et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø.
 • Vi evaluerer fortløpende at leverandørene praktiserer kontinuerlige forbedringer av sitt arbeidsmiljø.

Prosessene

 • Vi utvikler kontinuerlig metoder og arbeidsflyter med sikte på å forbedre arbeidsmiljøet.
 • Vi vurderer og prioriterer arbeidsmiljøhensyn ved alle innkjøp, ny- og ombygging.

Samfunnet

 • Vi forplikter oss til en dialog med myndighetene der vi overholder gjeldende lovverk og myndighetskrav i forhold til helse, sikkerhet og trivsel på jobben, og tilstreber alltid å være i forkant av eventuelle endringer.
 • Vi er åpne om våre arbeidsmiljøforhold overfor alle relevante interessenter.

Arbeidsmiljø, miljø og kvalitet Retningslinjer for Nobia DK versjon 4 Ølgod, d.07.09.2022 Godkjent av Michael Rosendahl Jensen